بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري غواصي برادران وزارت نيرو
1400/07/07
باطلاع مي رساند   مسابقات سراسري   غواصي برادران  به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان  ( شرکت آب منطقه اي)  از تاريخ 1400/08/05 لغايت 1400/08/07 طبق بخشنامه پيوست برگزار مي‏ گردد.