اصلاحيه مفاد مسابقات سراسري آمادگي جسماني برادران و خواهران وزارت نيرو
1395/05/11
با توجه به تغيير مفاد مسابقات آمادگي جسماني خواهران و برادران در سال 95 اصلاحيه آيين نامه مذکور در فايل هاي الحاقي ذيل مي‏‏باشد.