گزارش دومين جلسه عالي ورزش همگاني كشور
1399/07/22
دومين جلسه شوراي عالي ورزش همگاني كشور به رياست آقاي دكتر سلطاني فر وزير ورزش و جوانان برگزار شد.