گزارش اولين پویش میزکار ، میز ورزش هيئت ورزش صنعت آب و برق خوزستان
1399/06/15
اولین  پویش میز کار ، میز ورزش هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان  در محل شرکت نیروگاه رامین اهواز برگزار گردید .