گزارش جنگل نوردي كاركنان وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش صنعت آب و برق استان گلستان
1398/10/18
جنگل نوردي وزارت نیرو به آبشار باران كوه از تاريخ 98/10/11 لغايت 98/10/13 با حضور 450 نفربعنوان کوهنورد از سرتاسر کشور از شرکت های تابعه وزارت نیرو در این جنگل نوردی كه به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق گلستان برگزار گرديد ،حضور يافتند.