گزارش برگزاري دوره يك روزه آموزش دارت شركت هاي صنعت آب و برق استان خوزستان
1398/10/09
با توجه به اینکه امروزه دوره ها و کارگاه های آموزشی در پیشرفت ، توسعه و گسترش ورزش عنصری مهم و تاثیر گذار می باشد ، به استحضار می رساند در تاریخ 98/10/8 یک دوره کارگاه یک روزه آموزش دارت در سالن شهدای توزیع نیری برق خوزستان با حضور شرکت های صنعت آب و برق استان برگزار گردید.