کارگروه آموزش ورزشي

کارگروه آموزش ورزشي

  رديف     تصوير    نام و نام خانوادگي      پست سازماني         محل خدمت   
1 index786.jpg مالك حسين زاده   دبير شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو   حوزه ستادي
وزارت نيرو
2 IMG_20151110_104425-(1).JPG آذر افشاري رييس گروه تربيت بدني حوزه ستادي
وزارت نيرو
1     محمدحسين رستگارنيا   رييس گروه توسعه آموزش حوزه ستادي
وزارت نيرو