کارگروه اماکن و تاسيسات ورزشي

مصوبات اولین جلسه کارگروه
1393/12/25