مسابقات سراسري مجازي

اولين دوره مسابقات مجازي آمادگي جسماني (برادران و فرزندان پسر) وزارت نيرو