تفاهم نامه غواصي با فدراسيون نجات غريق و غواصي ج.ا.ا
1398/11/12