معرفی اعضاء شورا

طبق بند 4-3-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو ، شورای مرکزی ورزش بالاترین سطح سیاستگذاری در زمینه امور ورزشی بوده و نظارت بر فعالیتهای مربوط به امور ورزش کارکنان در صنعت آب و برق را بر عهده دارد.

اعضای شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو طبق بند 4-3-1-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی:
Untitled-(13).png