تفاهم نامه با فدراسيون شطرنج جمهوري اسلامي ايران
1393/11/14