تفاهم نامه با فدراسيون نجات غريق و غواصي ج.ا.ا
1398/06/27