انجمن فوتسال

انجمن فوتسال

 
عنوان تصوير نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
رييس nasrabadi.jpg علي عرب نصرآبادي مهندسي آب و فاضلاب کشور 09123847987
نايب رييس محسن پوريا مهر آب و فاضلاب اصفهان 09133172547
دبیر   منصور آذرنوا توزیع نیروی برق استان گیلان 09111345415

احکام-انجمن-فوتسال.rar