گزارش هشتمین دوره مسابقات تیراندازی سراسری خواهران وزارت نیرو
1402/08/29
هشتمین دوره مسابقات تیراندازی سراسری خواهران وزارت نیرو به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهداء صنعت آب و برق به مدت سه روز از تاريخ 24 تا 26 آبان ماه  1402 به میزبانی برق منطقه ای اصفهان در سالن تیراندازی هیئت تیراندازی استان اصفهان برگزار گردید.
در رده بندی تیمی رشته تفنگ بادی تیم های آب منطقه ای قزوین، سازمان آب و برق خوزستان وبرق منطقه ای اصفهان و در رده بندی تیمی رشته تپانچه بادی تیم های آب منطقه ای قزوین ، برق منطقه ای اصفهان و صنعت آب و برق مرکزی به ترتیب به مقام اول تا سوم رسیدند.
در محاسبه مجموع دو رشته تفنگ و تپانچه، تیم های آب منطقه ای قزوین ، برق منطقه ای اصفهان و سازمان آب و برق خوزستان به ترتیب به مقام اول تا سوم این دوره از رقابتها دست یافتند و جام اخلاق نیز به تیم شرکت توزیع برق تهران تعلق گرفت.
در این دوره از مسابقات 74 تیرانداز(
30 نفر در رشته تپانچه و 44 نفر در رشته تفنگ بادی) در قالب 17 تیم در دو رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی 10 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند .