بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري دارت خواهران وزارت نيرو
1402/08/24
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1402 وزارت نیرو مسابقات سراسري   دارت خواهران به مناسبت "گراميداشت شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان بوشهر ( شرکت آب منطقه اي )  از تاريخ 1402/09/21 لغايت 1402/09/24 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.