بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان وزارت نيرو
1402/08/27
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1402 وزارت نیرو مسابقات سراسري  تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان سمنان ( شرکت برق منطقه ای)  از تاريخ 1402/09/10 لغايت 1402/09/16 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.