اصلاحیه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني برادران وزارت نيرو
1402/09/15
مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو ميداني برادران  از تاريخ 1402/09/27 لغايت 14021/09/30 توسط هيات ورزش استان آذربایجان شرقی( شرکت توزیع نیروی برق استان ) به مناسبت گرامي داشت شهداي صنعت آب و برق برگزار مي گردد. ضمنا بخشنامه مسابقات و اصلاحیه بخشنامه در فايل ذيل  الحاق مي باشد.