بروز رساني آمار پرسنل، ورزشكاران ، تاسيسات و اماكن ورزشي صنعت آب و برق
1400/10/29
 دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو  در نظر دارد آمار پرسنل، ورزشکاران  و اماکن تاسيسات ورزشي موجود در شرکت‏ها زير مجموعه را بروزرساني نمايند، لذا  فرم‏هاي پيوست را پس از تکميل حداکثر تا تاريخ 1400/8/30 به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش ارسال نمايند.