گزارش دومين و سومين پویش میزکار ، میز ورزش هيئت ورزش صنعت آب و برق خوزستان
1399/06/22
دومين و سومين  پویش میز کار ، میز ورزش هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان  در محل شرکت توزيع نيروي برق خوزستان  و شركت توزيع نيروي برق  شهرستان مسجد سلیمان  برگزار گردید .