کليپ ورزش خانگي در ايام قرنطينه کرونايي
1399/02/21
 کليپ ورزشي  با عنوان ورزش خانگي در ايام قرنطينه کرونايي در دوبخش ورزش هاي کششي و پيشگيري و بهبود سياتيک که توسط دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش با همکاري ستاد مبارزه با ويروس کرونا وزارت نيرو تهيه گرديده جهت بهره برداري در فايلهاي  ذيل الحاق مي باشد.