نتايج مسابقات مجازي مهارت هاي فردي (روپايي) وزارت نيرو
1400/01/15
اولين دوره مسابقات مجازي مهارتهاي فردي (روپايي) برادران و فرزندان پسر وزارت نيرو با حضور17 استان و  38 ورزشکار از تاريخ 99/12/17 لغايت 99/12/19 به ميزباني شرکت برق منطقه اي کرمان  برگزار شد. نتايج نهايي مسابقات در فايل ذيل الحاق مي باشد.