برگزاري هجدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو
1399/04/30
       دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو در نظر دارد هجدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو را بصورت آنلاين (ويدئو کنفرانس) روز دوشنبه مورخ 99/05/27 با دبيران هيات‏هاي ورزش استاني  به شرح  پيوست برگزار نمايد.