حكم انتصاب رئيس هيات ورزش صنعت آب و برق استان زنجان
1400/01/14
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظام نامه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني وزارت نيرو ، رئيس جديد هيات‌ ورزش صنعت آب و برق استان‏ زنجان طي حکمي  توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير حکم فوق الذکر در فايل الحاقي ذيل مي باشد.