گزارش کارگاه آموزش تئوری فوتسال صنعت آب و برق استان خوزستان
1398/07/24
به توجه به اینکه امروزه دوره ها و کارگاه های آموزشی در پیشرفت ، توسعه و گسترش ورزش عنصری مهم و تاثیر گذار می باشد ، به استحضار می رساند در تاریخ 22/7/98 یک دوره کارگاه یک روزه آموزش تئوری فوتسال در سالن شهدای توزیع نیری برق خوزستان با حضور شرکت های صنعت آب و برق استان برگزار گرديد.