گزارش همایش پیاده روی کارکنان صنعت آب و برق خوزستان
1398/11/21
همایش پیاده روی کارکنان صنعت آب و برق خوزستان ( نیرو گاه آبادان ) به مناسبت هوای پاک در محل نیروگاه  برگزار گرديد .