گزارش همایش پیاده روی هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان
1398/09/16
 باتوجه به اينكه ورزش به عنوان یک عنصر مهم و تاثیر گذار در دنیا تبدیل شده است،امروزه جشنواره ها ، همایش ها و مسابقات ورزشی به عنوان یک عامل دوستی و مودت مبدل گردیده است به همين منظور همایش پیاده روی خانوادگی صنعت آب و برق خوزستان به مناسبت هفته بسیج در محل گیت بوستان برگزار گرديد.