گزارش همايش پياده روي خانوادگي كاركنان صنعت آب و برق استان همدان
1398/02/31
برنامه همايش پياده روي خانوادگي همكاران صنعت آب و برق استان همدان در ارديبهشت ماه سالجاري باحضور همكاران و خانواده محترمشان به مناسبت روز صنعت برق و روز كارگر از درب اصلي دانشگاه بوعلي سينا  تا موزه برق شركت توزيع برق برگزار گرديد.