گزارش مسابقات سراسري شنا و طنابکشي خواهران وزارت نيرو
1398/10/02
در راستاي اجراي تقويم ورزشي وزارت نيرو در سال 98، چهاردهمين دوره مسابقات سراسري طنابکشي  خواهران با حضور 11 تيم و ششمين دوره مسابقات سراسري شناي خواهران با حضور 9 تيم  به مناسبت گرامي داشت شهداي صنعت آب و برق  توسط هيات ورزش استان خوزستان به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق اهواز  از تاريخ 98/09/27 لغايت 98/09/29 برگزار نتايج نهايي مسابقات بشرح ذيل مي‏ باشد. ضمناً رکورد مسابقات سراسري شنا در فايل ذيل الحاق مي باشد.

مسابقات طنابکشي :
مقام اول : تيم هيات ورزش استان سيستان و بلوچستان
مقام دوم : تيم هيات ورزش استان فارس
مقام سوم : تيم هيات ورزش استان آذربايجانغربي
کاپ اخلاق : تيم هيات ورزش استان لرستان

مسابقات شنا:
مقام اول : تيم هيات ورزش استان خوزستان
مقاوم دوم : تيم شرکت آب و فاضلاب استان تهران
مقام سوم : تيم شرکت مديريت شبکه برق ايران
کاپ اخلاق : تيم هيات ورزش استان زنجان