گزارش مسابقات سراسري بدمينتون برادران وزارت نيرو
1398/06/09
سومين دوره مسابقات سراسري بدمينتون برادران از تاريخ 5/6/98 لغايت 8/6/98 باحضور 69 بازيكن از 13 استان به ميرباني هيات ورزش استان زنجان ( شركت آب و فاضلاب روستايي ) برگزار گرديد.
مسابقات در سه بخش يك نفره، دو نفره و تيمي برگزار گرديد.
صنعت آب و برق يك زنجان مقام اول، دوم و آب و فاضلاب مشهد و صنعت آب و برق سه زنجان مقام سوم مشترك را در بخش يك نفره كسب كردند.
صنعت آب و برق يك زنجان مقام اول ، آب و فاضلاب مشهد مقام دوم و صنعت آب و برق دو زنجان مقام سوم مشترك را در بخش دو نفره كسب نمودند.
در بخش تيمي صنعت آب و برق يك زنجان مقام اول ، آب و فاضلاب مشهد مقام دوم و آب منطقه اي خراسان رضوي يك و صنعت آب و برق دو زنجان مقام سوم مشترك اين بخش را از آن خود نمودند.
در مجموع 74 بازي انجام پذيرفت. شايان ذكر است كاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به صنعت آب و برق خوزستان اهداء گرديد.