گزارش ششمین جلسه فصلی ورزش صنعت آب و برق خوزستان
1398/11/21
بمنظور هماهنگی و استفاده از ظرفیت و امکانات ورزش شهرستانها در جهت تحقق اهداف ورزش وزارت نیرو ، در تاریخ 98/11/13 ششمین جلسه فصلی هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان در سالن اجتماعات آمفی تئاتر شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برگزار گردید .