گزارش تقدیر از مسئولین برگزاری مسابقات سراسری شنا و طناب کشی خواهران صنعت آب و برق خوزستان
1398/11/06
با عنایت بهاینکه مسابقات سراسری شنا و طناب کشی خواهران وزارت نیرو به میزبانی هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان (شرکت توزیع برق اهواز)  برگزار گرديد ، به همين مناسبت در تاریخ سه شنبه مورخ 98/10/9  در محل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از تلاش ها و زحمات مسئولین برگزاری مسابقات انجام گردید طي مراسمی با اهدای لوح تقدیر و تشکر كه به دستور و امضا رئیس هیأت ورزش صنعت آب و برق خوزستان ( جناب آقای مهندس خدری ) تهیه و توسط مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق اهواز ( جناب آقای مهندس کریمی ) تقدیم مسئولین برگزاری مسابقات گردید ،