گزارش تقدیر از بانوان مقام آور در مسابقات ورزشي وزارت نيرو هيات ورزش استان خوزستان
1399/01/26

در تاریخ98/11/28 بمناسبت گراميداشت روز زن طي مراسمي كه باحضور مدیرعامل محترم، معاونین، مشاورین و مدیران سازمان برگزار گرديد از بانوان ورزشکار و مقام آور شاغل در سازمان آب و برق خوزستان در مسابقات وزارت نیرو جهت کسب افتخارات  تقدیر و تشکر بعمل آمد.

.