گزارش برگزاري كلاس آموزشي ورزشي كاركنان صنعت آب و برق استان لرستان
1398/10/17

برگزاري دو دوره كلاس آموزشي ورزشي اصول تغذيه به مدت دو روز (٣٠ساعت) و آشنايي با مقررات و قوانين حوزه ورزش و سلامت به مدت يك روز (٦ساعت) زير نظر مجتمع غرب در خرم آباد براي كاركنان صنعت آب وبرق لرستان برگزار گرديد.