گزارش اعزام تیم های ورزشی هيات ورزش استان خوزستان به مسابقات وزارت نيرو
1399/01/26
گزارش اعزام تيم هاي ورزشي كاركنان سازمان آب و برق خوزستان به مسابقات سراسري وزارت نيرو در دو بخش خواهران و برادران به پيوست مي باشد.