مصوبات چهاردهمين جلسه ورزش صنعت آب و برق استان تهران
1398/02/29
چهاردهمين جلسه مسئولين ورزش شرکت های صنعت آب وبرق استان تهران روز دوشنبه مورخ 98/02/23 در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار گرديد