مصوبات و تصاوير هفدهمين جلسه دبيران ورزش شركت هاي صنعت آب و برق
1398/07/22
هفدهمين جلسه فصلی دبيران هيات‏های ورزشي صنعت آب و برق کشور روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 با حضور جناب آقای دکتر انجم شعاع (معاون محترم حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی وزیر) ، مديران عامل ، دبيران و روساي هيات هاي ورزش سراسر كشور در محل شركت برق منطقه اي تهران برگزار گرديد ، مصوبات و تصاوير جلسه فوق در فايل پيوست مي باشد.