لغو برگزاري هجدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو
1398/12/06
به منظور پیشگیری و انتشار بيماري، هجدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو در روز چهارشنبه مورخ 14/12/98 لغو و تاريخ جديد متعاقباً اعلام خواهد شد.