شرايط برگزاري مسابقات سراسري واليبال خواهران و واليبال پيشکسوتان (برادران) در سال 1398
1398/02/11
با عنايت به  هماهنگي هاي بعمل آمد با انجمن واليبال وزارت نيرو باطلاع مي رساند  مسابقات سراسري واليبال خواهران و  واليبال پيشکسوتان (برادران)  وزارت نيرو  سال 1398 طبق شرايط پيوست برگزار خواهد شد.