راهنماي کنترل محيطي براي مقابله با کرونا ويروس در مراکز ورزشي و استخرها
1398/12/14
دستورالعمل کنترل محيطي براي مقابله با کرونا ويروس در مراکز ورزشي واستخرها جهت بهره برداري در فايل ذيل الحاق مي باشد.