دستورالعمل روز تربيت بدني و ورزش در وزارت نيرو
1398/08/01
باعنايت به اينكه روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 روز تربيت بدني در صنعت آب و برق مي باشد. لذا جهت دريافت دستورالعمل اجرايي به فايل الحاقي ذيل مراجعه نماييد.