حضور بازيكنان نيروهاي شركتي در مسابقات سراسري وزارت نيرو
1398/09/18
حضور بازيكنان نيروهاي شركتي(قراردادحجمي و شركت هاي تامين نيرو) در كليه مسابقات سراسري وزارت نيرو در سال 98 با رعايت موارد فايل الحاقي  امكان پذير مي‏ باشد .