لغو مسابقات سراسري تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان وزارت نيرو
1398/12/04
با عنايت به اطلاعيه فدراسيون پزشکي ورزشي کشور مبني بر لغو تمامي رويداد‏هاي ورزشي به منظور مقابله با گسترش بيماري کرونا، برگزاري مسابقات سراسري تنيس روي ميز برادران و پيشکسوتان وارت نيرو  لغو اعلام مي‏ گردد. (نامه لغو در فايل ذيل الحاق مي باشد).