برگزاري مسابقات جام رمضان در رشته فوتسال توسط هيات ورزش استان خوزستان
1398/03/20
برگزاری مسابقات فوتسال گرامی داشت جام رمضان و با حضور شرکت های برق منطقه ای –توزیع برق اهواز –سازمان آب و برق خوزستان- نیروگاه رامین- آبفای اهواز و توزیع برق خوزستان بصورت دوره ای از تاریخ 98/2/28 لفایت 98/3/3 در سالن گیت بوستان برگزار گردید و در پایان  تیم های سازمان آب و برق، شرکت توزیع نیروی برق اهواز و برق منطقه ای مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب نمودند.