بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري واليبال پيشکسوتان وزارت نيرو
1398/09/30
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  واليبال پيشکسوتان به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان سيستان و بلوچستان ( شرکت آب منطقه‏ اي)  از تاريخ 98/10/04 لغايت 98/10/10  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.