بخشنامه صعود سراسري به قله دند به ميزباني هيات ورزش استان آذربايجان شرقي
1398/11/07