بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري فوتسال برادران به ميزباني هيات ورزش استان اردبيل
1397/12/27
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  فوتسال برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان اردبيل ( شرکت آب منطقه اي)  از تاريخ 98/02/05لغايت 98/02/12 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.