بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري واليبال برادران وزارت نيرو
1398/04/01
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  واليبال برادران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان( شرکت آب و فاضلاب )  از تاريخ 98/04/27 لغايت 98/05/02  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.