بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شنا و غواصي برادران وزارت نيرو
1401/11/03
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1401وزارت نیرو مسابقات سراسري  شنا و غواصی برادران به مناسبت گرامي‏داشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی شرکت توسعه آب و نیروی ایران   از تاريخ 1401/11/25 لغايت 1401/11/28  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق در فایل  ذیل الحاق می باشد.