اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شنا و غواصي برادران وزارت نيرو
1398/06/10
پيرو بخشنامه شماره 22/2118 مورخ 98/05/14   مسابقات سراسري  شنا و غواصي برادران وزارت نيرو به میزبانی هيات ورزش استان مرکزي ( شرکت آب و فاضلاب روستايي)   تاريخ برگزاري مسابقات از 98/06/26 لغايت 98/06/28  به 98/06/26 لغايت  98/06/29 اصلاح گرديد.
ضمنا اصلاحيه مسابقات  فوق الذکر در فایل  ذیل الحاق می باشد (فايل 3).