بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري دارت و تيراندازي برادران وزارت نيرو
1398/02/17
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  دارت و تيراندازي برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان خراسان رضوي ( شرکت آب و فاضلاب مشهد)  از تاريخ 98/03/21 لغايت 98/03/24 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.